İZKA Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı (Demo)

İZMİR KALKINMA AJANSI’NDAN BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE 15 MİLYON TL MALİ DESTEK

 

İzmir Kalkınma Ajansı 26 Haziran 2014 tarihi itibariyle “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri” başlıklı mali destek programını başlattı. Program kapsamında kar amacı güden ve gütmeyen başvuru sahiplerine toplamda 15 Milyon TL’lik bir kaynağın kullandırılması planlanıyor.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programının amacı, “İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması” olarak belirlendi.

Mali Destek Programından kimler yararlanabilir?

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden bileşeninde Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) vasfı taşıyan işletmeler ile kamu kontrolündeki işletmeler başvurabilecek. Bu bileşen için ayrılan toplam destek bütçesi 7,5 milyon TL olup proje başına asgari ve azami destek tutarı yine 75.000 ila 750.000 TL aralığındadır. Kar amacı güden kuruluşların projeleri için azami destek oranı %50’dir.

Mali destek programının kar amacı gütmeyen bileşeninde ise, belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, kamu kurumları, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birlikler başvurabilecek. Bu bileşen için ayrılan toplam destek bütçesi 7,5 milyon TL olup proje başına asgari ve azami destek tutarı 75.000 ila 750.000 TL aralığındadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların projeleri için azami destek oranı ise %75’tir.

Bilgi İletişim Teknolojilerin sektöründe faaliyet gösteren ancak KOBİ sınıfına girmeyen büyük işletmeler, direkt başvuru sahibi olamamakla birlikte projelerde “iştirakçi” olarak yer alabilirler.

Program Kapsamında Yürütülebilecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

İZKA’nın Mali Destek Programı Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları yürüten şirketler için de bir fırsat oluşturuyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları yürüten şirketler, İZKA’nın mali destek programına başvurmak isteyen proje sahibi kurum ve kuruluşların  projelerine iştirakçi veya sponsor olarak destek verebilirler. Bu şekilde işbirlikleri içeren projeler değerlendirme aşamasında önceliklendirilecek.

Bu projelerin aşağıdaki avantajları mevcut:

– Başarılı olması durumunda bütçesinin %90’ı İzmir Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak finansmanı hazır projeler olmaları

– İyi tasarlanmış ve kurgulanmış, etkin bir değerlendirme süreci sonucunda seçilmiş, başarılı sonuç üretme potansiyeli yüksek projeler olmaları

– Projeye katkı sağlayanlar açısından yaygın görünürlük içermeleri

 

 

Mali Destek Programının Öncelikleri Nelerdir?

Mali destek programının kar amacı güden ve gütmeyen bileşenleri için aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projeler desteklenecek.

Programın Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeninde 3 öncelik var:

Öncelik 1: Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi

Öncelik 2: İşletmelerin bilgi iletişim teknolojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması

Öncelik 3: Bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması

 

Programın Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeninde ise 4 öncelik bulunuyor.

Öncelik 1: İzmir’de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm vb. bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması, birbirine entegre ve kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi

Öncelik 2: İzmir’in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öncelik 3:Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği uygulamalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi

Öncelik 4: Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması

 

Mali Destek Programı kapsamında ne tür projeler desteklenecek?

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programına ait Başvuru Rehberinde yapılabilecek projeler konusunda örnekler yer alıyor. Projeler bu konulardan bir veya birkaçını içerecek şekilde tasarlanabilir. Ancak bu örnekler listesi olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup yalnızca fikir verme amacını taşıyor.

Listede mali destek programının Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni için aşağıdaki örnek proje konuları bulunuyor.

 • e-sağlık/m-sağlık, bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
 • Savunma sektörü, siber güvenlik bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
 • Mobil uygulamalarda ve oyun alanlarında bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
 • Eğitim alanında bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
 • Yeşil bilişim, enerji verimliliği bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
 • Akıllı kent bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
 • Yurt dışına e-ihracat bilgi iletişim teknolojileri uygulamalarının geliştirilmesi
 • Elektronik medikal cihaz üretiminde ve biyomühendislik alanında bilgi iletişim teknolojileri kullanımını artıracak yenilikçi projeler
 • İleri teknoloji araştırmalarından (nanoteknoloji, biyoteknoloji vb.) yararlanılarak bilişim ve sağlık sektörlerinde yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi
 • Yenilikçi bilişim ve sağlık teknolojilerinin farklı sektörlerde katma değer oluşturmasına yönelik yenilikçi uygulamalar

 

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni için Örnek Proje Konuları ise şunlardan oluşuyor.

 • e-Sağlık/m-Sağlık uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • e-Eğitim uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 • İnternetteki hizmetlerin çeşitlendirilerek internet kullanım ihtiyacının geliştirilmesi
 • Kağıtsız ofis uygulamaları ve elektronik doküman yönetim sistemleri
 • Sayısal bölünmeyi azaltacak şekilde dezavantajlı grupların bilgi iletişim teknolojileri kullanımının artırılması
 • Özellikle dezavantajlı gruplarda yer alan alt grupların ihtiyaçlarına yönelik bilgi iletişim teknolojileri kullanımını teşvik edici dijital içerik ve uygulamaların oluşturulması
 • Kamu sitelerinin kullanıcı deneyimi tasarımına önem verilerek toplumun rahat şekilde kullanabileceği hale getirilmesi, engelli ve yaşlıların erişebilirliğinin sağlanması
 • Su kaynaklarının tarımda verimli kullanılmasını sağlayacak akıllı sulama uygulamaları
 • Yaşayan laboratuvar kurulması ve kurulan yaşayan laboratuvarların akıllı kent uygulamaları alanında çalışması
 • Yerel yönetim, kamu kurumu, STK, meslek birlikleri, özel sektör ve üniversite arasında koordinasyon, bilgi, çözüm paylaşımını sağlayacak uygulamalar geliştirilmesi
 • Yerel yönetimler tarafından üretilen/toplanan verilerin (açık veri) araştırmacılar, girişimciler veya ilgili paydaşlar ile paylaşılarak yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için gerekli olan ekosistemin oluşturulması
 • Elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulması ve paylaşımının sağlanması, sağlık bilgisi paylaşım (hastaneler arası) platformları oluşturulması
 • Sera gazı salımlarının bilgi iletişim teknolojileri ile düşürülmesi ve enerji verimliliğinin bilgi iletişim teknolojileri destekli çözümler ile artırılması
 • e-Atık geri dönüşüm/kazanım oranının artırılması, çöp ve atıkların türlerine göre ayrılarak dönüştürülmesini sağlayan bilgi iletişim teknolojileri destekli uygulamalar geliştirilmesi
 • Orman yangınları, çevre kirliliği, vb. durumlara karşı uzaktan algılama uyarı ve ikaz sistemleri kurulması
 • Çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımını izlemek için bilişim altyapıları kurulması
 • Yüksek hacimdeki verinin işlenerek daha doğru çıkarımlar yapılmasına, sunulan hizmetlerin kalitesinin ve iş süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına yardımcı olan büyük veri uygulamalarının yaygınlaştırılması
 • Kültür varlıklarının korunmasına ve bu kültür varlıklarının toplumun geniş kesimlerinin erişimine fırsat tanıyan sayısal kütüphane ve sanal müze uygulamaları
 • Bilgi toplumuna dönüşümü hızlandıracak alanlarda çalışma yapan girişimciler için yeni kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması
 • Yereldeki kurumlarının birlikte çalışabilirliğini hızlandıracak bilgi sistemleri entegrasyonlarının gerçekleştirilmesi
 • Kurumların benzer bilgi iletişim teknolojileri ihtiyaçlarının, bulut bilişim gibi mükerrer yatırımları önleyen ortak çözümlerle giderilmesi
 • Kurumiçi ve kurumlararası süreçlerin daha verimli ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak, kurumun diğer bilgi iletişim teknolojileri uygulamaları ile entegre yeni uygulamalar geliştirilmesi
 • Kronik hastalıklara sahip bireylerin uzaktan takibi, sağlık hizmetlerine nüfus yoğunluğunun düşük olduğu uzak bölgelerden erişim, yüksek sağlık maliyeti taşıyan vakalarda uzaktan sağlık hizmetlerinin sunulması gibi Teletıp hizmetleri ile kritik hastalıklarda maliyet azaltılması
 • Parklarda, ulaşım araçlarında, AVM’lerde ve diğer ortak kullanım alanlarında ücretsiz kablosuz bağlantı hizmetlerinin sağlanması
 • Yerel yönetimlerde entegre yönetim bilgi sisteminin kurulması
 • Kentsel pazarlamaya yönelik mobil uygulamaların geliştirilmesi

 

Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projelerde ne tür faaliyetlerin yer alması bekleniyor.

Mali destek programı kapsamında kar amacı güden başvuru sahiplerinin projelerinde, özellikle işletmeler arası işbirliği (proje ortağı veya iştirakçi statüsünde) yapılması ilave puan konusu olacak. Geliştirecek yenilikçi ürünün farklı uzmanlık alanları gerektiren bölümlerinin farklı proje paydaşları (başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi) tarafından geliştirildiği, ortak çalışma kültürü, ortak altyapı oluşturma amaçlı projelerin ön plana çıkması bekleniyor. Yine proje kapsamında geliştirilecek yenilikçi ürüne ihtiyaç duyan şirketlerin iştirakçi statüsünde projeye katılım sağladığı ve ürünün geliştirilmesine alan bilgisi olarak katkı sağladıkları projeler önceliklendirilecek.

Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin projelerinde, kurumlararası işbirliği (proje ortağı veya iştirakçi statüsünde) yapılması ve bu kapsamda bilgi sistemleri arası entegrasyon sağlanması, engellilere yönelik uygulamalar öncelikli olacak.

Mali destek programının amaçlarına uygun olarak, kamu kurumlarının projelerinde geliştirilecek kamuya açık uygulamaların e-Devlet Kapısı’na (türkiye.gov.tr) veya Kamu Uygulamaları Merkezi’ne (kamu.turkiye.gov.tr) entegrasyonlarının sağlanması bekleniyor. Başvuru sahiplerinden başvuru aşamasında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi istenmesi bilgi toplumuna dönüşüm kapsamında beklenen diğer bir uygulama.

Bunların yanı sıra Açık Kaynak Kod Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımı, e-İmza Kullanımı, e-Katılım Uygulamaları, Açık Veri Uygulamaları, Kamu-Özel Sektör-STK-Üniversite İşbirlikleri içeren projeler mali destek programı kapsamında ön plana çıkması bekleniyor.

Mali Destek Programından İzmir dışındaki bilgi iletişim teknolojileri şirketleri nasıl yararlanabilir?

Mali destek programı kapsamındaki projelerin İzmir Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği İzmir’de gerçekleştirilmesi ve proje kapsamındaki yatırımın İzmir’de yapılması gerekiyor. İzmir dışındaki bilgi iletişim teknolojileri şirketlerinin programın 12 Eylül’e kadar süren çağrı döneminde İzmir’de bir şube açarak programa başvuru yapmaları ve %50 oranındaki mali destekten yararlanmaları mümkün olabilecek.

Ülkemizin ikinci en büyük ticaret merkezi ve ulusal ekonominin itici güçlerinden birisi olarak İzmir, başka pek çok sektörde olduğu gibi bilgi iletişim teknolojileri sektöründe de yeni yatırımlar için önemli bir potansiyel barındırıyor.

Mühendislik, tıp ve idari bilimler fakültelerinin pek çok farklı bölümlerine sahip üç devlet, altı özel olmak üzere dokuz üniversite, yılda yaklaşık 16.000 mezun, farklı sektörlere nitelikli işgücü sağlayan pek çok meslek yüksekokulu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü için önemli bir bilim altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı oluşturuyor. İzmir’de çalışanlar, yabancı dil ve yeni teknolojileri kullanmada yüksek beceriye sahipken, İstanbul ve Ankara’ya göre daha rekabetçi ücretlerle çalışabiliyor. Ayrıca daha yüksek sadakat ve aidiyet bilincine sahip oldukları görülüyor. (İzmir’de bilgi iletişim teknolojileri sektöründe işten ayrılma oranı ortalama %5)

İzmir’de bulunan İZTEKGEB, DEPARK ve İzmir BilimPark isimlerindeki 3 aktif teknoloji geliştirme bölgesi, bilgi iletişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösterecek firmalar için önemli bir altyapı oluşturuyor. Mevcutların dışında 2 yeni teknoloji geliştirme bölgesinin de kurulum çalışmaları devam ediyor.

İzmir’in sunduğu tüm bu elverişli koşullar, İzmir Kalkınma Ajansı’nın mali destek programı ile birleştiğinde, bilgi iletişim teknolojileri sektörüne İzmir’de önemli avantajlar sağlanmış oluyor.

Mali Destek Programına KOBİ sınıfına girmeyen sektördeki büyük işletmelerin katılımı mümkün müdür?

Mali destek programı kapsamında yenilikçi ürünlere ihtiyaç duyan büyük işletmelerin, bu ürünleri üretecek özellikle yeni girişimcilerin veya KOBİ’lerin projelerine iştirakçi olarak katılım sağlamaları mümkün olacak. Hatta bu tip projeler artı puanlar alarak önceliklendirilecek.

Başvurular ne zamana kadar ve nasıl kabul ediliyor?

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programına başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak 12 Eylül 2014 tarihine kadar tamamlanması ve destekleyici belgeleri de içeren başvuru dosyalarının 19 Eylül 2014 tarihine kadar İzmir Kalkınma Ajansı’na teslim edilmesi gerekiyor.

Mali Destek Programı hakkında daha detaylı bilgiye nereden ulaşılabilir?

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programına ait daha fazla bilgi için Başvuru Rehberi incelenmelidir. Başvuru rehberi ve eklerine www.izka.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca mali destek programı ile ilgili her türlü soru elektronik posta ile bilgitoplumu@izka.org.tr  bilgitoplumu@izka.org.tr adresine gönderilebiliyor.

 

izka