KSS Yoluyla Sivil Toplum ve Özel Sektör İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi

SivilToplumDiyaloguTabela-1

Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında gerçekleştirilen “KSS Yoluyla Sivil Toplumu ve Özel Sektör İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” Danışma Kurulu toplantısı İstanbul’da düzenlendi.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluk Derneği olarak, Türkiye’de KSS kavramının uluslararası standartlarda yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile var olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda tanıtmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda da sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim ve kamu – özel sektör – sivil toplum ortaklıklarını temel alan bir yaklaşım ve gönüllülük esası ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Hedeflerimiz doğrultusunda AB Sivil Toplum Diyaloğu 5. Dönem Programı kapsamında Avrupa KSS Ağı (CSR Europe) ortaklığında “KSS Yoluyla Sivil Toplum ve Özel Sektör İşbirliğinin Güçlendirilmesi’’ projesini bu yıl içerisinde hayata geçirmekteyiz.

Projedeki genel amacımız Türkiye’de sürdürülebilir bir KSS ağının oluşturulması ve bu alandaki en iyi uygulamaları ortaya koyabilen yeni işbirlikleri kurulmasıdır. Bu bağlamda Avrupa Birliği ülkelerindeki güçlü Sivil Toplum ve Özel Sektör iş birliklerini belirlemek, bu işbirliklerinin gerçekleştiği tüm koşul ve yasal düzenlemeleri inceleyerek Türkiye’deki işbirliklerine bu bağlamda nasıl katkı sunabileceğimizi araştıracağız.

Ülkemizde KSS kavramı tam anlamıyla anlaşılıyor mu? Hangi sektörlerde işbirlikleri  bulunmakta? KSS’nin ve işbirliklerinin kurumlara getirdiği avantajlar neler? Kurumlar uygulama sürecinde ne tür sorunlarla karşılaşıyorlar? Bu işbirlikleri topluma ve ekonomiye katkı sağlıyor mu? Projemiz bu soruları cevaplamaya çalışacaktır.

Paydaşlar arasındaki iletişimi ve karşılıklı değişimi güçlendirmek  projedeki özel hedeflerimizden birisi olacaktır.  Bu bağlamda küresel ve yerel hedeflere ulaşmak için aktörler arasındaki diyalog güçlendirilecek ve desteklenecektir. Türkiye’de ve Avrupa’da KSS durum analizi yapılacak, bu kapsamda literatür taraması ve mülakatlar gerçekleştirilecektir. Yasal düzenlemelere ilişkin veriler toplanacak, sorunlar ve mevcut yöntemler öğrenilecektir. Sivil toplum ve özel sektör işbirliklerini inceleyen Türkiye ve Avrupa özelinde çalışmalar hazırlanacak ve daha sonra bu veriler karşılaştırmalı bir rapora dönüştürülecektir.

Sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde kapasitelerinin artırılması ise bir diğer hedefemizdir. Bu amaçla Türkiye’de 7 bölgede eğitimler düzenlenecek ve KSS bilinci çeşitli sektörlerden katılımcılara kazandırılmaya çalışılacaktır. Özel Şirket ve Sivil Toplum arasındaki diyalog ve iş birliklerinin neden KSS bilinci ve yoluyla güçlendirilmesi gerektiği, edinilen ve öğrenilen örnek ve araştırmalarla katılımcılara aktarılacaktır. Eğitim, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının bilgi düzeyini artıracak, en iyi uygulamaları tartışarak Avrupa’daki ortaklıkların nasıl yürüdüğünü öğretecek ve kendi işbirliği fikirlerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

Eğitim sonrası süreçte ülkeler arasındaki diyalog yoluyla kurulan ağ ve iletişim güçlendirilecektir. Ardından, yerel ve ulusal düzeyde farklı sektörler arasında işbirliği geliştirilecektir.

———-

Özel Hedefler:

  • Sivil toplum örgütlerinin ve özel sektör temsilcilerinin kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal diyalog çerçevesinde kapasitelerini arttırmak.
  • Paydaşlar arasındaki iletişimi ve karşılıklı değişimi güçlendirmek.
  • Türkiye’de sürdürülebilir bir KSS ağının oluşturulmasıyla beraber bu alandaki işbirliklerini güçlendiren yeni ortaklıklar kurmak.

Proje Faaliyetleri: 

  • Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk kavramına ait iyi örneklerin belirlenmesi için özel sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılması
  • Sivil toplum ve özel sektör işbirliklerini inceleyen Türkiye ve Avrupa özelinde raporlarının hazırlanması ve daha sonra bu verilerin karşılaştırmalı bir rapora dönüştürülmesi
  • Belçika – Türkiye arasında çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi
  • Çalışma ziyaretlerinden elde edilen veriler ile Türkiye’de sivil toplum ve özel sektör temsilcilerine yönelik 7 farklı bölgede birer günlük kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi
  • Mart 2020’de İstanbul’da düzenlenecek kapanış etkinliğinde hazırlanan rapor ve proje faliyetlerinden elde edilen çıktıların kamuoyu ile paylaşılması